Beek voor Iedereen, een initiatief van de gemeente Beek dat streeft naar een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking.
Het dagelijks leven biedt tal van activiteiten, zoals werk, onderwijs, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Voor velen lijken deze activiteiten vanzelfsprekend, maar voor mensen met een (on)zichtbare beperking is dat niet altijd het geval.
Beek voor Iedereen heeft als doel een samenleving te creëren waar iedereen, ongeacht hun beperking, volwaardig kan deelnemen en zich verbonden voelt. Het gaat erom dezelfde kansen en mogelijkheden te bieden aan mensen met een beperking als aan mensen zonder beperking. Dit kan variëren van toegankelijkheid van gebouwen en openbaar vervoer tot inclusief onderwijs en gelijke kansen op de arbeidsmarkt.
Om deze ambitieuze visie te verwezenlijken, werkt de gemeente Beek in samenwerking met inwoners en partners aan een nieuwe lokale inclusieagenda. Dit plan legt vast hoe de gemeente het beleid rond inclusie zal uitvoeren en welke projecten en acties de komende tijd worden ondernomen om obstakels voor mensen met een beperking weg te nemen.
Het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap, dat Nederland in 2016 heeft ondertekend, speelt een essentiële rol in dit streven naar inclusie. Volgens dit verdrag hebben mensen met een beperking het recht om volledig deel te nemen aan de samenleving, op gelijke voet met anderen.
Inwoners en ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het proces door ideeën, voorbeelden van lokale inclusie, vragen en opmerkingen te delen. Samen kunnen we werken aan een Beek waarin iedereen wordt gewaardeerd en in staat wordt gesteld om deel te nemen aan alle facetten van het leven.

Voor meer informatie en om mee te denken kunt u terecht op de website https://www.gemeentebeek.nl/beekvooriedereen