Jaarstukken 2023:

Chris Gijzen, namens BBB-NDB, sprak zijn tevredenheid uit over de financiële positie zoals gepresenteerd in de jaarstukken van 2023. Hij prees met name de keuze om het overschot niet in een bestemmingsreserve te plaatsen, maar toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast benadrukte hij het belang van uitgebreide voorzieningen voor de Oekraïense vluchtelingen, die verder gaan dan basisbehoeften zoals onderwijs, zorg en recreatie. Hij riep op tot betrokkenheid van de vluchtelingen bij het bepalen van hun behoeften en verzocht om concrete voorstellen na overleg met de betrokkenen.

Afwijkingsrapportage 2024:

Sandy Muijlkens presenteerde de afwijkingsrapportage 2024 en de eerste begrotingswijziging. De fractie BBB-NDB stemde zonder vragen in met beide documenten. Muijlkens prees het Beeks versnellingsplan, waarbij het College van B&W van plan is 10% van de algemene reserve in te zetten voor structurele dekking. Ze benadrukte het belang van effectieve communicatie en evaluatie van dit plan.

Muijlkens vroeg specifiek naar de manier waarop het versnellingsplan, inclusief concrete initiatieven zoals het tegelwippen en het kerstdiner, gecommuniceerd zal worden naar de burgers. Ook benadrukt zij het belang van een evaluatie door het college om te bepalen of het versnellingsplan de gewenste effecten heeft gehad.

Daarnaast werd het versneld traject voor de transformatie van voormalige schoollocaties naar woningbouw besproken, wat een belangrijke stap markeert in de gemeentelijke inspanningen om de woningnood te verlichten, via het amendement bij raadsvoorstel: Afwijkingenrapportage 2024 dat voortvloeit uit de motie ‘Motie: Haalbaarheidsonderzoek nieuwe locatie basisschool i.c.m. Woningbouwlocaties veur Baek’, dat werd ingediend tijdens de behandeling van de kaderbrief 2022 in samenwerking met coalitiepartner CDA Beek.

Deze aanpassing markeert een belangrijke stap om actief bij te dragen aan het verlichten van de woningnood in de gemeente Beek door middel van doelgerichte ruimtelijke planning en herbestemming van bestaande locaties.

Deze nieuwe benadering onderstreept het streven van de coalitie BBB-NDB en CDA naar een efficiënt gebruik van beschikbare gronden en een versnelling in de realisatie van nieuwe woningen, in lijn met de actuele behoeften van de lokale gemeenschap. Het amendement is unaniem door de raad aangenomen.