Dit is BBB-NDB:

BBB-NDB is een sociaal bewuste partij die ieders mening op prijs stelt en opkomt voor de zwakkeren in de samenleving.

BBB-NDB is een democratische partij die graag ziet dat de gemeente haar taken zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoert. Taken die niet per se door de gemeente hoeven te worden uitgevoerd, kunnen ook aan anderen worden overgelaten, waar nodig gefaciliteerd door de gemeente.

BBB-NDB heeft tot doel het wonen, werken en recreëren in de gemeente Beek zo aangenaam mogelijk te maken.

BBB-NDB verwerkt zoveel mogelijk signalen vanuit de inwoners van Beek, de sociale, maatschappelijke en culturele instellingen die gevestigd zijn in Beek en de bedrijven die in Beek gevestigd zijn, in de standpunten die de partij inneemt.

BBB-NDB stelt prioriteiten als het gaat over het toekennen van gemeenschapsgelden. Bij het stellen van deze prioriteiten is het belang van de Beekse gemeenschap voor BBB-NDB leidend.

BBB-NDB wil samenwerken met iedereen en in het bijzonder met de raads- en commissieleden van andere Beekse partijen om te komen tot weloverwogen standpunten.

BBB-NDB streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak binnen de Beekse gemeenschap.

BBB-NDB wil bereikbaar zijn voor de inwoners van Beek door in de kernen en wijken van de gemeente Beek contactpersonen te hebben  Ook streeft BBB-NDB er naar om inwoners uit alle lagen van de bevolking in haar geledingen te hebben. Op deze wijze ontstaat een partij die voor alle inwoners van Beek iets te bieden heeft.

BBB-NDB wil op transparante wijze een vangnet zijn voor de sociaal zwakkeren in de samenleving.

BBB-NDB steunt het particuliere initiatief. Dit betekent dat de inwoners van Beek kunnen rekenen op onze steun als zij een redelijk beroep doen op de gemeente.

BBB-NDB is voor economische groei mits het milieu hierdoor niet onevenredig wordt belast. Bij alle ontwikkelingen zal BBB-NDB steeds het milieu als een belangrijke prioriteit laten meewegen.

BBB-NDB is voor (intergemeentelijke) samenwerking, waarbij het uitgangspunt voor samenwerking is dat deze een meerwaarde moet vormen voor Beek en haar inwoners. Samenwerking moet (gedwongen) samenvoeging voorkomen.

Historie BBB-NDB

Burger Belangen Beek (BBB)
In 1982 richtte mevrouw Joke Beckers-Van de Wall de politieke partij BBB op. Tot die tijd was zij lid van de VVD en locowethouder in Spaubeek. Zij verliet deze politieke partij in het herindelingsjaar 1982.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van groot Beek behaalde Joke één zetel en van 1982 tot 1984 was zij locowethouder in Beek. Zij was 16 jaar fractievoorzitter van BBB. In 1986 sloot Ad van Tilburg zich aan bij BBB. Ook hij kwam uit het VVD-nest en was aan een nieuwe uitdaging toe.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1986 behaalde BBB twee zetels en namen Joke en Ad zitting in de gemeenteraad van Beek. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1990 en 1994 behaalde BBB telkens 2 zetels en bij de verkiezingen in 1998 en 2002 steeg dit naar drie zetels.

Nieuwe Democraten Beek (NDB)
In 1985 richtte de heer Cor Vorstenbosch de politieke partij Nieuw Democraten Beek op. Hij was in 1978 raadslid in de fractie van Boogaart en vanaf 1982 actief voor de politieke groepering D66 in Beek. Hij vond dat in De Beekse politiek verandering diende te komen en richtte om die reden een eigen partij op. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1986 werd door Cor als éénmansfractie 1 zetel behaald. Op 25 oktober 1989 is NDB bij de KvK ingeschreven als officiele vereniging met goedgekeurde statuten welke via de notaris tot stand zijn gekomen. Bij de verkiezingen van 1990 wist de partij met 2 zetels in de Raad te komen.

De volgende verkiezingen van 1994 werden 3 leden in de Raad gekozen De leden van lijst Luyten hadden zich aangesloten bij NDB. In 2000 kwam Thijs van Es op het politieke toneel in de plaats van Jan Caanen. Na de verkiezingen in 2002 kwam Thijs in de Raad, nadat Cor zich had teruggetrokken, en werd NDB met 3 zetels beloond voor hun campagne met Thijs als fractievoorzitter.

Burger Belangen Beek-Nieuwe Democraten Beek (BBB-NDB)
Al vroeg in het jaar 2005 werden er plannen gesmeed om met BBB tot een lijstverbinding te komen voor de verkiezingen van 2006. Een jaar voor de verkiezing werd de intentie wereldkundig gemaakt. Hun partijprogramma’s weken niet veel van elkaar af en zij waren van mening dat zij gezamenlijk nog meer voor de Beekse belangen/burgers konden opkomen. Bij de verkiezingen in 2006 behaalde BBB-NDB zes zetels en werd daarmee de grootste partij in de Beekse gemeenteraad. Samen met de politieke partij Progressief Beek vormden zij al snel na de gemeenteraadsverkiezingen een coalitie en nam BBB-NDB met de twee wethouders Thijs van Es en Maurice Wierikx zitting in het college van burgemeester en wethouders.

Op 3 maart 2010 gingen de Beekse burgers opnieuw naar de stembus en werd BBB-NDB door vele kiezers beloond. BBB-NDB ging van zes naar zeven zetels en bleef ook na de verkiezingen de grootste partij in Beek. Thijs van Es en Maurice Wierikx werden door onze partij voorgedragen als kandidaat wethouders en door een raadsmeerderheid.
BBB-NDB vormde samen met P.B. een coalitie en in goede samenwerking hebben wij met dezelfde wethouders veel voor Beek betekend en zijn we vol vertrouwen gestart met de verkiezingen in 2014 onder de slogan” Samen Verder “.
Thijs van Es werd voor de derde keer lijsttrekker. In 2014 behaalden wij 6 raadszetels, een bevredigend verkiezingsresultaat, Na moeizame onderhandelingen werd er weer een coalitie met P.B. gevormd, de eindstreep haalde deze coalitie niet.

In 2016 leidde de coalitie-breuk tot de vorming van een nieuw college samen met het CDA.
Onder de titel “Samen bouwen” heeft ook dit college waarin Maurice Wierikx plaats maakte voor Hub Schoenmakers veel bereikt voor Beek.

Hoewel BBB-NDB in 2018 net haar zesde raadszetel misloopt, is en blijft de partij ook de komende vier jaar de grootste. Samen met het CDA zorgt de partij voor een betrouwbare coalitie. Thijs van Es en Hub Schoenmakers maken als onze wethouders deel uit van het college van B&W.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt de betrouwbare coalitie weer voortgezet. Van Es gaat door als wethouder, Schoenmakers neemt plaats als raadslid en richt zich tevens op de provinciale politiek.

Na 25 jaar als politiek tijger is het in september 2023 tijd voor Thijs van Es om met pensioen te gaan en zijn plek als wethouder door te geven. Marcel Meurkens, voorheen fractievoorzitter, neemt het stokje van Van Es over en wordt 2 oktober 2023 geïnstalleerd als wethouder. Dennis van Es, de zoon van, neemt de positie als fractievoorzitter over. Tevens ontvangt Thijs van Es het erelidmaatschap van BBB-NDB