In de raadsvergadering van 25 april 2024 stond het voorstel tot het voteren van een voorbereidingskrediet van € 550.000 voor de gebiedsontwikkeling van het centrum centraal. Dit krediet is bedoeld om een gedegen voorbereiding te garanderen voor dit belangrijke Majeure project.

Proces en Transparantie

De fractie BBB-NDB heeft tijdens de raadsvergadering haar steun voor het voorstel uitgesproken maar benadrukte tegelijkertijd het belang van transparantie in het proces. Raadslid Dennis van Es pleitte voor duidelijkeonderscheidingen tussen product en proces in de verschillende stadia van kredieten (haalbaarheids-, voorbereidings- en uitvoeringskrediet). Dit moet resulteren in goede transparanteinformatieverstrekking aan en betrokkenheid van allebetrokken partijen.

Vergroening en Klimaatadaptatie

Verder legde BBB-NDB de nadruk op het belang van vergroening en klimaatadaptatie binnen het project. Van Esbenadrukt dat dergelijke maatregelen essentieel zijn voor de toekomstbestendigheid van het centrum en niet alleen wenselijk maar noodzakelijk moeten zijn in de toekomstige ontwikkelingen van de gemeente Beek.

Participatie en Overlastbeperking

De fractie sprak zich ook uit voor het bevorderen van burger- en ondernemersparticipatie, vooral in relatie tot de fasering van het project om overlast te minimaliseren. Een motie is aangenomen gericht op het uitwerken van een uitvoeringsstrategie die overlast beperkt.

Veilige Fietsroutes en Verkeersontsluiting

Veiligheid voor fietsers en voetgangers in en rond het centrum werd als noodzakelijk beschouwd. Er werd wederom een motie ingediend voor de positionering van fietsers en voetgangers in en rond het centrum met een verbeterde verbinding met belangrijke oversteekplekken zoals Burgemeester Janssenstraat en Wolfeynde. Gezien de directe relatie van de Heirstraat met dit project werd aandacht voor de Heirstraat gevraagd door een motie om te onderzoeken hoe de Heirstraat te betrekken bij dit project.

Tot Slot

De fractie BBB-NDB benadrukte het belang van heldere communicatie naar raad en burgers toe, vooral in de aanloop naar het ‘go or no’ beslissingsmoment over het project. Dit moment zal cruciaal zijn om te besluiten of men doorgaat met de uitvoering en het uitvoeringskrediet.

De inbreng en de ingediende moties tijdens deze raadsvergadering weerspiegelen een ambitieus doch kritisch blik op de toekomstige ontwikkeling van het centrum, met een sterke nadruk op duurzaamheid, participatie en transparantie.