Actieve betrokkenheid in de realisatie van betaalbare koop- en huurwoningen. Volgens de fractie BBB-NDB moet de gemeente een leidende rol nemen in betaalbare woningen, moet de toegankelijkheid van woningbezit vergroot worden en moeten initiatieven als Tiny houses meer ruimte krijgen. Het college van B&W deelde deze uitgangspunten.

Gezien de positieve blik op de Nota Grondbeleid, deelde het raadslid Sandy Muijlkens nogmaals belangrijke uitgangspunten van BBB-NDB. “Wij willen namelijk in dit kader het belang van betaalbare woningbouw in onze gemeente Beek, specifiek voor starters en andere essentiële doelgroepen, benadrukken. BBB-NDB hecht er veel waarde aan dat woonoplossingen worden gerealiseerd  die toegankelijk en betaalbaar zijn, waarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente voorop staat”.

Leidende rol

Een duidelijke oproep aan het college om onder andere een leidende rol te nemen in het creëren van betaalbare woningen, en dan met name die binnen de prijsgrens van €300.000 vallen. Ook dringt BBB-NDB aan op onderzoek naar alternatieven: er wordt namelijk voorgesteld dat het college alternatieve eigendoms- en financieringsvormen onderzoekt, zoals erfpacht en huurkoop, om de toegankelijkheid van woningbezit te vergroten.

Tiny houses

Daarnaast moedigen wij het college aan om ondersteuning te bieden aan initiatieven die innovatieve en betaalbare woningoplossingen bieden, zoals tiny houses. Ook moet er balans zijn tussen winst en maatschappelijke verantwoordelijkheid. “We verwachten van het college een evenwichtige benadering tussen financiële winst en maatschappelijke verantwoordelijkheden, met name in het kader van betaalbare woningbouw”.

Transparantie

Transparantie in besluitvorming. “Het is belangrijk dat het college de gemeenteraad betrekt en informeert over significante grondaankopen, om de overeenstemming met onze maatschappelijke doelen te waarborgen.”

 

Wij kunnen een grotere, sturende rol aannemen op het type woning en de prijsklasse”, reageerde het college op het betoog van Muijlkens. “Daarmee delen wij de mening van de raad dat er meer gestuurd moet worden op betaalbare koop- en huurwoningen. Huur gaat al goed door concrete afspraken met de woningcorporatie te maken, koop blijft een uitdaging op deze markt, maar daar moeten wij niet van weglopen. De uitgangspunten die u gedeeld heeft onderschrijven wij volledig als college.”

Motie BBB-NDB

De uitgangspunten waar Muijlkens aandacht voor vroeg, volgen op de door BBB-NDB tijdens de raadsvergadering van 9 november ingebrachte motie. In deze raadsbrede aangenomen actief grondbeleid en volkshuisvestingsbeleidmotie, opgesteld door commissielid Matthijs Heil, verzocht de partij het college actief te werken aan de realisatie van meer betaalbare maatschappelijke woningbouw in gemeente Beek.