De fractie BBB-NDB heeft tijdens de raadsvergadering van 22 april j.l. de motie veilige schoolroutes ingediend. De fusie van Basisschool Sint Martinus en Basisschool Catherina Labouré per 1 augustus 2021, de daarbij horende verdeling van de leerlingen over de twee verschillende locaties zal gaan leiden tot andere verkeersstromen tijdens twee piekmomenten op werkdagen. 

Vanuit dit referentiekader en grote urgentie hebben wij als fractie gemeend dit in eerder genoemde motie te verwoorden en op deze wijze in de raad te bespreken. 

Door het urgentie gevoel hebben wij tijdens de procesgang een steek in het duale stelsel laten vallen, dit betreuren wij ten zeerste. 

Tijdens de raadsvergadering hebben alle Beekse politieke partijen aangegeven de inhoud van deze motie, namelijk veilig verkeersroutes voor de schoolgaande kinderen belangrijk te vinden. De wethouder bekrachtigde dit in zijn spreektijd. 

In de tweede termijn benoemde de indiener van de motie, Raadslid Dennis van Es, de procesgang het zwaard van Damocles voor deze motie. Hij concludeerde dat iedere raadsfractie de inhoud belangrijk achtte en riep ook iedere fractie op het proces om te komen tot veilige schoolroutes te volgen en op dit onderwerp scherp te blijven, want de veiligheid van onze schoolgaande kinderen staat immers voorop. 

Vanwege de procesgang hebben wij de motie ingetrokken.

Veilige schoolroutes heeft prioriteit voor BBB-NDB en ook wij volgen dit proces op de voet.  

Samen Vooruit!