Herijking strategische toekomstvisie Beek 2030.

BBB-NDB dankt allereerst iedereen die hieraan heeft meegewerkt, waaronder vele inwoners van de gemeente Beek!!

Heel mooi is dat dit herijkingstraject door de noodzaak van digitalisering ook nog nieuwe inzichten heeft opgeleverd over de samenwerking met onze inwoners. Het zogenaamde Baek-Board lijkt in ieder geval heel toekomstbestendig en BBB-NDB zou graag willen zien dat dit een vast onderdeel wordt ten behoeve van onze toekomstige burgerparticipatie.

Qua inhoud constateren wij dat geen drastische koerswijziging noodzakelijk is, maar we begrijpen wel dat er een aantal herijkingslijnen zijn, zoals samen transformeren en samen verduurzamen. In de herijking van de strategische toekomst visie treft BBB-NDB hiervoor een aantal actielijnen aan om het al redelijk op ABCD-koers liggende Beek nog verder te versterken qua aantrekkelijkheid, bereikbaarheid, concurrentievermogen en duurzaamheid. Dit alles ten faveure van onze inwoners, onze natuurlijke en bebouwde omgeving, en onze Beekse welvaart.

Qua vervolgproces ziet BBB-NDB dat het werk er voor de gemeenteraad nog lang niet op zit, aangezien deze herijkte visie nog moet worden door vertaald naar: *beleids- en uitvoeringsplannen, *een investeringsagenda, *onze ambtelijke organisatie, *interactie met/tussen onze maatschappelijke organisaties en onze burgers.

BBB-NDB er heel trots op dat deze herijking geen grote schaalsprong voorstelt aangezien Beek al heel ver op de juiste koers vaart. Deze trots komt voort uit het feit dat BBB-NDB gedurende de gehele looptijd van de strategische visie tot nu toe deel uitmaakt van de bestuurlijke coalities die deze visie en opvolgende visie-documenten hebben geïnitieerd, en die daarmee Beek hebben gebracht waar het nu staat, door BMC gekenschetst als een woon- en werkgemeente met een sterke combinatie van stedelijke en landelijke kwaliteiten, die bijdragen aan een hoge welvaart en zorgen voor een vitale gemeenschap. Samen vooruit!