Gemeenteraadsleden BBB-NDB – Fractie BBB-NDB

De gemeenteraadsleden van BBB-NDB zijn gekozen bij de verkiezingen van 2018. Ze zetten zich in om de gemeente Beek duurzaam sociaal en  duurzaam leefbaar te maken en om de gemeente Beek duurzaam te organiseren. Heeft u onderwerpen die u onder de aandacht van de raadsleden wilt brengen, stuur ze een mail, meld het via een wijkcontactpersoon

Marcel Meurkens

Fractievoorzitter
& Spaubeek.Gemeenteraadslid, commissielid grondgebiedzaken, wijkcontactpersoon Neerbeek
Woonplaats: Neerbeek

Woonplaats: Neerbeek
E-mail: mail je vraag naar Marcel

Ik zit in de gemeenteraad omdat:

Ik zet mij in voor….
het helpen van mensen en ze de weg te wijzen naar hetgeen ze nodig hebben en waar ze recht op hebben.

Danny Hendrix

Gemeenteraadslid, fractievoorzitter en voorzitter commissie bestuurszaken.
Woonplaats: Neerbeek
E-mail: mail je vraag naar Danny

Ik zit in de gemeenteraad omdat….
ik mijn kennis, kunde en ervaringen in de eerste plaats aan de gemeenschap van Beek ter beschikking wil stellen.

Ik zet mij in voor….
het stellen van kaders, geven van richting en controleren van het huidige en toekomstige beleid van de gemeente Beek. Zeker nu staan we voor zeer beglangrijke en ingrijpende keuzes, moeten we zeker zijn dat we goede keuzes maken en deze op een juiste wijze (laten) uitvoeren. Dit geldt voor thema’s als financiën, sociaal/maatschappelijke thema’s, veiligheid, communicatie en strategische visie. Belangrijke voorwaarde om bovenstaande te bereiken is contact te houden met inwoners van “onze”gehele Beekse gemeenschap en op de hoogte te zijn van hun meningen en suggesties.

Paul Montulet

Gemeenteraadslid, coördinator wijkcontactpersonen, wijkcontactpersoon Beek – Carmel en Beek Noord, commissielid grondgebiedszaken,en coördinator ouderengroep.
Woonplaats: Beek
E-mail: mail je vraag naar Paul

Ik zit in de gemeenteraad omdat….
ik al jarenlang zeer geïnteresseerd en nauw betrokken ben bij de politiek in Beek. Ik ben actief gestart in de politiek als commissielid en hier is mijn interesse in de gemeenteraad ontstaan en gegroeid. Ik heb gewacht tot ik op mijn werk meer ruimte kon vrijmaken, zodat ik me nu goed op mijn taak als raadslid kan richten. Ik wil van betekenis zijn voor de burger in Beek en met name op het gebied van de algemene veiligheid.

Ik zet mij in voor….
de veiligheid van Beek en het vertrouwen dat de burgers daarin mogen hebben. Dat ze weten dat de gemeente een actieve rol heeft in preventie, bijvoorbeeld informatieverstrekking over brandmelders en veiligheid van gebouwen. Daarnaast dat burgers weten dat wanneer er calamiteiten zijn, alles goed geregeld is, in het bijzonder bij de brandweer.

Dennis van Es

Gemeenteraadslid, en commissielid bestuurszaken.
Woonplaats: Beek
E-mail: mail je vraag naar Dennis

Ik zit in de gemeenteraad omdat……
Ik zet mij in voor alle burgers van Beek, in het bijzonder voor kinderen en jonge gezinnen. De stelselwijziging de zogeheten ”decentralisatie” van zorg, werk en jeugdhulp heeft grote impact op het beleid van de gemeente. Ik vind het belangrijk dat onze ( jeugdige ) inwoners de zorg en ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben en snel geholpen worden,nu en in de toekomst.

Miranda van Reenen

Gemeenteraadslid, commissielid bestuurszaken en wijkcontactpersoon Geverik.
Woonplaats: Geverik
E-mail: mail je vraag naar Miranda

Ik zit in de gemeenteraad omdat….
Ik zelf heb ervaren hoe je als burger via het inspreken in commissies inspraak kunt hebben op het beleid in Beek. Als raadslid kan ik dat wat in mijn (directe) omgeving leeft goed vertalen binnen de gemeenteraad. Mijn interesse ligt op het gebied van de leefbaarheid in de kleine kernen.

Ik zet mij in voor….
een hartveilig Beek en met name een hartveilig Geverik. Ik let op een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten. Ik vind het belangrijk dat het bestuur van de gemeente integer en transparant is en dat we met elkaar verstandige keuzes maken.